Mahir İz Tasavvuf PDF İndir

tarafından
760
Mahir İz Tasavvuf PDF İndir

Mahir İz Tasavvuf PDF İndir kitabı 1969 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 134 sayfadan oluşmaktadır.

Mahir İz Tasavvuf ÖZET

Mahir İz Tasavvuf PDF İndir , Bütün cihana karşı nevi şansına münhasır bir dünya görüşü olan islamı temsil ile maddi ve manevi yapısı itibariyle büyük ve azametli imparatorluklar kurmuş bulunan milletimiz, ikiyüz yılı aşan çeşitli ihmal ve ihanetlerle, bu kudret ve şahsiyetli mevkiinden adeta tard edilerek, kendi ırkı ve milli şahsiyet ve hatta istidadından şüphe eder hale getirilmiştir.

Bu şüphenin anmil, fiili sahada, Avrupa´nın ortaya koyduğu sanayi inkilabına zamanında ve gereği şekilde ayak uyduramamanın neticesi olan mütevali mağlubiyetlerimiz, fikri sahada ise ustaca telkin ve takdim edilmiş bulunan menfi fikir ve edebiyat mahsulleridir.

Bunlar o derece müessir olmuşlardır ki; Müslüman Türk Milleti´nin içine düştüğü maddi ve manevi buhran, nesilden nesile katmerleşerek, milli şahsiyet ve müesseselerden uzaklaşmayı, diğer bir tabirle kendinden kaçmayı bu buhranın izlesi için tabii ve zaruri zannettirmiştir.

Bir gün gelmiştir ki, bu zanla zihni muhtevaları sakatlandırılmış bulunan vatan çocukları, idareci zümre içindeki ekseriyeti teşkil edecek kadar çoğalmıştır.

Bunların elinde, şahsiyetsiz bir Batı taklidçiliği ile ikiyüz senesi harcanan ve buna mukabilde hiçbir derdine deva bulunamayan milletimiz, artık,yakın tarihimizi dolduran bütün davranışların ciddi bir muhasebesini yaparak, asli şahsiyet ve fikriyatına dönüş mevsimine gelmiş bulunmaktadır.

Mahir İz Tasavvuf PDF İndir << TIKLA