Geleneğin İcadı pdf indir

tarafından
335
Geleneğin İcadı pdf indir

Bugün eski devirlerden geldiğini varsaydığımız geleneklerin büyük kısmı, aslında görece yakın zamanlarda ‘icat edilmiş olan’ geleneklerdir.

Bu gelenekler icat edilirken mutlaka belli bir tarihsel geçmişe referans yapılır ve geçmişle bir süreklilik kurulmaya çalışılır. Oysa bu süreklilik, büyük ölçüde yapay ve uydurmadır.

Bu açıdan son iki yüzyıllık geçmiş, modern dünyanın sürekli değişimi ve yenilenmesi ile toplumsal hayatın en azından bazı kısımlarının değişmez ve sabit tutulmaya çalışılması arasındaki zıtlığa kafa yoran tarihçiler açısından son derece ilginç ve verimli bir zaman dilimidir.

Verimlidir, zira yeni gelenekler özellikle bu son iki yüzyılda, özellikle de görece yeni bir tarihsel olgu olan ‘ulus’ ve ‘ulus-devlet’le, ulusal semboller, refleksler ve milliyetçilikle at başı giderek hızlı bir şekilde formelleşmiş ve yerleşiklik kazanmıştır.

Yaşayan en büyük Marksist tarihçi Eric Hobsbawm’ın Terence Ranger’la birlikte hazırladığı bu temel referans kitabı, derlemeye katkıda bulunan diğer yazarların Britanya, İskoçya, Galler, Hindistan ve Afrika’daki tarihsel süreci irdeledikleri çalışmalarıyla birlikte, yukarıda ana hatları belirtildiği çerçevede ‘icat edilen gelenekler’i, ayrıca geçmiş ile bugün arasındaki bağı araştırmaktadır…

Eric J. Hobsbawm Kimdir

9 Haziran 1917’de Mısır’an Jskenderiye şehrinde doğan EricJohn Ernest Hobsbawm,Viyana, Berlin ve londra’da öğrenim gördükten sonra Cambridge Üniversitesi’ne gir­di. Daha sonra londra Üniversitesi, Comeli Üniversitesi, Ecole des Hautes Etudes enScience Sociales dahil olmak üzere, londra Üniversitesi, Birkbeck College’de emek­li olana kadar çeşitli üniversitelerde çahştı.

Kitaptan dünyanın hemen hemen bütün ülkelerin dillerine çevrilen büyük tarihçi Hobsbawm’m diğer yapıtlarından başlıca­ ları şunlardır:

İlkel Asiler (1959), Caz Sahnesi (1959-1989-1993), Ter Döken İnsanlar (1962), Sanayi ve Imparatorluk (1964), Kaplan Swing (George Rudt’yle birlikte,1969), Haydutlar (1969-1981), Devrimciler (1973), Sermaye Çagı (1975), Devrim Çagı (1982), Imparatorluk Çagı (1987), Marseillaise’in Yankılan (1990) , l780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik (1990-1992), Aşırılıklar Çagı: Kısa 20 Yüzyıl Ta­rihi (1994), Sıra dışı Insanlar (1998), Tarih üzerine (1998) ve Tuhaf Zamanlar: Yir­minci Yüzyılda Geçen Bir Ömür (2003).

Geleneğin İcadı pdf indir

Geleneğin İcadı pdf indir << TIKLA